Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen bonussen en casino's tonen.

Match Ready Promotie bij LiveScore Bet

Eén deelname per €5 die je inzet op geselecteerde slots of per €10 die je inzet op geselecteerde live casinospelen. Max 1 prijs per persoon. Prijzenpot van €11.399k
Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+ Regels Prijstrekking €11.399k Cash (“Promotie”) 1.    Voor wie is deze aanbieding? ●      Je moet ingeschreven zijn bij LiveScore Bet, 24 jaar of ouder zijn en op het moment van deelname fysiek in Nederland aanwezig zijn. ●      Je kunt niet aan deze Promotie deelnemen als op jou een beperking in het kader van verantwoord spelen of een andere Accountrestrictie van toepassing is die jouw deelname aan deze Promotie verhindert.   2. Hoe werkt het?   ●      Zet tijdens de Promotieperiode minimaal €5 cash in op geselecteerde slots of €10 op geselecteerde live casinospellen (de “Kwalificerende Wedactiviteit”) en je ontvangt één automatische deelname aan de Promotie. ●      De Promotieperiode: 00:01 10-06-2024 en 23:59 16-06-2024 ●      De geselecteerde slots zijn:
  •  Eye of Horus
  • Big Bass Bonanza
  • Big Bass Amazon Xtreme
  • Sweet Bonanza
  • Book of Dead
●      De geselecteerde live casinospelen zijn:
  • Crazy Time
  • Monopoly Big Baller
  • Lightning Roulette
  • Crazy Pachinko
  • LiveScore Bet Roulette NL
●      Er gelden geen beperkingen op het aantal deelnames tijdens de Promotieperiode (behoudens eventuele Accountrestricties die kunnen worden toegepast in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet).   3. Prijstrekking en selectie van de winnaar   ●      De willekeurige trekking vindt plaats op maandag 17-06-2024. ●      De winnaars worden door een computersysteem willekeurig gekozen uit de in aanmerking komende deelnemers (“Winnaars”). Elke Winnaar kan slechts één Prijs winnen. ●      Winnaars worden via een pop-upbericht op de hoogte gebracht van hun Prijs wanneer zij op hun account zijn ingelogd. De Winnaar(s) moet(en) de Prijs uiterlijk om 23:59 uur op zondag 23-06-2024 accepteren, anders vervalt de Prijs. ●      Als je een van de geverifieerde Winnaars bent, wordt je Prijs kort na acceptatie op je Account bijgeschreven.   4. Prijzen   ●      Als je wordt geselecteerd als een van onze Winnaars, win je een deel van de geldprijzen (wisselkoers £1 = €1) met een totale waarde van €11.399k (“Prijzenpot”) zoals weergegeven in de onderstaande tabel:   Aantal prijzen Prijs en waarde 1 €2.024 1 €750 1 €500 1 €250 5 €100 5 €75 10 €50 100 €25 200 €10 400 €5   ● Elke geldprijs kan worden opgenomen of op de website van LiveScore Bet worden gebruikt.   5.    Andere belangrijke juridische informatie   ●  De Promotie is een netwerkpromotie die openstaat voor leden van de geselecteerde LiveScore Group-merken waarbij de Prijzen worden verdeeld over deze merken. Elke geldige deelname heeft evenveel kans om een Prijs te winnen, ongeacht bij welk merk van de LiveScore Group de in aanmerking komende deelnemer zich heeft gekwalificeerd. ●  Het kan zijn dat wij moeten verifiëren dat jij daadwerkelijk voor deze Promotie in aanmerking komt en dat wij je identiteit moeten controleren. Als je wordt gevraagd om bewijs van je identiteit en/of het feit dat je in aanmerking komt voor de Promotie en je bevestigt deze informatie niet, dan behouden wij ons het recht voor om je te diskwalificeren. ●  Wij beslissen uiteindelijk wie de Winnaars zijn en deze beslissing is definitief. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd. ●  Als je ervoor kiest om aan deze Promotie deel te nemen, ben je verplicht deze Promotieregels en de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet te allen tijde in acht te nemen. ●  Tenzij anders overeengekomen, worden er geen alternatieve prijzen uitgekeerd en is de prijs niet-overdraagbaar en niet-inwisselbaar. ●  Deze Promotie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties of bonusaanbiedingen van Livescore Bet. ●  Je gegevens kunnen in overeenstemming met ons Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet worden gebruikt ten behoeve van deze Promotie. Zo kunnen we bijvoorbeeld contact met je opnemen als je een Prijs hebt gewonnen. We bewaren je gegevens in het kader van deze Promotie gedurende twaalf (12) maanden. Daarna worden ze op een veilige manier definitief verwijderd, tenzij je hebt aangegeven dat je verdere berichten wilt ontvangen over andere door de Promotor aangeboden producten en diensten. Daarvoor worden de gegevens dan bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen die in ons Privacybeleid worden vermeld. ●  Wanneer een deelnemer tijdens het aanmeldingsproces voor de Promotie heeft aangegeven marketingberichten te willen ontvangen, stemt hij ermee in dat de Promotor zijn persoonsgegevens kan gebruiken om aan de deelnemer informatie te verstrekken over de producten en diensten van de Promotor die voor de deelnemer interessant kunnen zijn. De deelnemer kan zijn toestemming op elk moment intrekken door te klikken op de afmeldlink die in elk bericht wordt weergegeven. De gegevens van de deelnemer worden niet met andere derden buiten het concern van de Promotor gedeeld of aan hen verkocht in het kader van marketing. ●  Een overzicht van de spelers-ID’s van alle winnaars wordt op verzoek door LiveScore Bet verstrekt. Winnaars die bezwaar willen maken tegen de openbaarmaking van hun spelers-ID kunnen op elk moment tijdens de Promotie een e-mail sturen naar LiveScore Bet via [email protected]. Om de spelers-ID’s van de winnaars te ontvangen, kun je binnen dertig (30) dagen na het einde van de Promotie schrijven naar LiveScore Bet onder vermelding van de naam van de Promotie. Gebruik daarvoor de volgende contactgegevens: [email protected]. ●  We zijn niet aansprakelijk jegens jou wanneer je verlies lijdt of hinder ondervindt door fouten van mensen of storingen van systemen waarover wij geen directe controle hebben – bijvoorbeeld operators van mobiele-telefoonnetwerken, internetaanbieders, softwareaanbieders en verwerkers van telefoonverkeer. ●  Niets in deze Promotievoorwaarden ontheft ons van of beperkt onze aansprakelijkheid voor: (a) fraude; of (b) overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid. Onze maximale totale aansprakelijkheid is beperkt tot de geldwaarde van de Prijs. Deze voorwaarden doen ook geen afbreuk aan de rechten die je als consument door de wet worden toegekend. ●  Met uitzondering van aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, sluit de Promotor (met inbegrip van haar functionarissen, werknemers en gemachtigden) alle aansprakelijkheid (waaronder wegens nalatigheid) voor persoonlijk letsel of schade (ongeacht of dit directe of indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade betreft) uit die op welke manier dan ook uit deze Promotie voortvloeit, waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer dit letsel of deze schade voortvloeit uit: (a) technische problemen of een storing in apparatuur (ongeacht of de Promotor daar controle over heeft); (b) diefstal, toegang door onbevoegden of inmenging door derden; (c) een inzending of aanspraak op een prijs die is kwijtgeraakt, gewijzigd of beschadigd of foutief is verzonden om een reden die buiten de redelijke invloedssfeer van de Promotor ligt; (d) een wijziging van de waarde van de prijzen zoals in deze Regels is vermeld; (e) een belastingverplichting die voor een winnaar of deelnemer ontstaat; (f) deelname aan deze Promotie; (g) het gebruik van een Prijs. ●  Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en ons. Wij behouden ons het recht voor om deze van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken, maar als wij dat doen, zullen wij je waar mogelijk een passende kennisgeving doen toekomen, tenzij dit op grond van wet- of regelgeving niet mogelijk is. ●  Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar mocht blijken te zijn, zal deze worden gescheiden van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, die voor zover mogelijk volledig van kracht zullen blijven. ●  Deelnemers die zichzelf hebben uitgesloten en/of zijn geregistreerd bij CRUKS komen niet voor deelname in aanmerking. Deelnemers die zichzelf uitsluiten en/of worden ingeschreven in CRUKS: (i) gedurende de looptijd van deze Promotieperiode, of (ii) nadat de Promotieperiode is verstreken maar voordat enige Prijs is uitgereikt, komen niet in aanmerking om een Prijs te winnen of ontvangen. ●  Als er ingevolge de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet een beperking is toegepast op je Deelnemersaccount, of als je mogelijkheid om de in het kader van deze Promotie aangeboden Bonus of Prijs te ontvangen anderszins ingevolge de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet door ons is beperkt (een “Accountrestrictie”) nadat je een Kwalificerende Inzet hebt geplaatst (en dus voordat we je op de hoogte hadden gebracht van de Accountrestrictie), kun je contact opnemen met onze Klantenservice om het volledige aantal en de verwachte waarde te verkrijgen van een Bonus die onder deze Promotie aan je zou zijn toegekend en die door een dergelijke Accountrestrictie is gewijzigd of verwijderd. Deze Regel is onderworpen aan onze verplichtingen om beperkingen toe te passen voor zover dat nodig is ter voorkoming van witwassen, fraude of soortgelijk onwettig gedrag zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet. ●  Prijswinnaars worden erop gewezen dat het aanvaarden van een Prijs fiscale gevolgen kan hebben. De Promotor is niet aansprakelijk voor dergelijke fiscale gevolgen. Prijswinnaars dienen indien nodig onafhankelijk financieel advies in te winnen. ●  De Promotor: LiveScore Bet ●  Voor vragen en opmerkingen over de Prijzen neem je contact op met LiveScore Bet via [email protected].
© Copyright 2024. Casino.nl Alle rechten voorbehouden. Casino.nl is een uitgave van AppliedDigitalMedia, Level G (Office 1/2016), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120 Malta. BTW-id MT 2507 2731